BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556776-5762

1 Firma

Bolagets firma är CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller genom dotterbolag – äga och förvalta lös egendom samt att förvärva, äga, förvalta. utveckla, investera i och försälja fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom ombesörja vissa koncerngemensamma uppgifter såsom att tillhandahålla stabstjänster.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

5 Antalet aktier

Antal aktier ska uppgå till lägst 75 000 och högst 300 000.

6 Styrelse

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning ska styrelsen bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter.

7 Revisor

Bolaget ska ha en revisor med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 Anmälan om samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. . Om aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämma ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen; och

 1. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
 3. Val av styrelse och revisorer.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

…………………..

Antagen vid bolagsstämma den 22 februari 2017

______________________

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)

Box 3413

103 68 Stockholm

Org.nr. 556776-5762

Telefon 08-515 17 010

www.byggabostader.se