Bolagsstämma

//Bolagsstämma
Bolagsstämma2019-02-15T11:41:28+02:00

Kallelse till extra bolagsstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB

Kallelse
Fullmaktsformulär
Föreslagen ny bolagsordning, Bilaga A
Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 13.6, Bilaga B.1
Revisorns yttrande över redogörelsen 13.6, Bilaga B.2
Styrelsens redogörelse, kvittning, 13.7, Bilaga C.1
Revisorns yttrande över redogörelsen 13.7, Bilaga C.2
Årsredovisning, Bilaga D
Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Aktieägarna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org. nr 556776–5762, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 1 mars 2019 kl. 15.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 14.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 februari 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i aktieboken fredagen den 22 februari 2019), och
 • anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast måndagen den 25 februari

Anmälan kan göras skriftligen till CHR Bygga Bostäder Holding AB, Box 3413, 103 68 Stockholm, eller via epost till anmalan@byggabostader.se. Vid anmälan ska uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd lördagen den 23 februari 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i aktieboken fredagen den 22 februari 2019) och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.byggabostader.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen (införande av nya aktieslag m m)
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinstandelslån
 10. Beslut om riktad nyemission av stamaktier till långivare (kvittningsemission)
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 12. Val av styrelse
 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Information i anledning av styrelsens förslag

Den 23 november 2018 offentliggjorde Bolaget att styrelserna i Bolaget och dotterbolaget CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB beslutat att upprätta kontrollbalansräkningar för bolagen. Den 10 december 2018 utfärdade Bolaget kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget för beslut om huruvida Bolaget ska gå i likvidation. Bolagsstämman hölls den 21 januari 2019 och beslutade att Bolagets verksamhet ska drivas vidare. Bolaget avser att återställa kapitalet i dotterbolaget genom en minskning av aktiekapitalet och kapitaltillskott från Bolaget.

Den 31 december 2018 offentliggjorde Bolaget att Bolaget ingått ett Term Sheet med vissa aktieägare och obligationsinnehavare samt en separat långivare avseende en rekapitalisering av Bolaget i syfte att återställa dess egna kapital (”Rekapitaliseringsplanen”). Bolaget informerade i pressmeddelandet att det, i anledning av Rekapitaliseringsplanen, kommer att initiera ett skriftligt röstningsförfarande bland obligationsinnehavarna för att söka deras nödvändiga medgivanden. Bolaget avser att offentliggöra kallelsen till det skriftliga förfarandet den 31 januari 2019.

Rekapitaliseringsplanen kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

 • Partiell inlösen av Bolagets obligationslån varvid 63 miljoner kronor (motsvarande 30 procent av obligationslånets nominella belopp liksom 300 000 kronor för varje obligation) kvittas pro rata gentemot nyemitterade preferensaktier av serie A till teckningskursen 5 kronor per preferensaktie.
 • Ändring av obligationsvillkoren bland annat på så vis att finansiella åtaganden upphör att gälla, att ränta ska kapitaliseras och utbetalas vid obligationslånets förfall istället för kvartalsvis samt att en amortering om 63 miljoner kronor ska ske om Bolaget inte erhållit kapitaltillskott om minst 50 miljoner kronor senast 31 augusti 2020.
 • Kapitaltillskott i form av efterställda lån från aktieägare om totalt 10 miljoner kronor som, tillsammans med upplupen ränta, kvittas i en riktad nyemission av stamaktier till en kurs om 4,25 kronor per stamaktie.

Rekapitaliseringsplanen förutsätter att ett antal beslut fattas av bolagsstämma, se vidare nedan, samt efterföljande styrelsebeslut baserat på bemyndigande från stämman.

Punkt 7 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår, i syfte att möjliggöra bland annat nyemission av preferensaktier, att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av nya aktieslag: stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C, med vissa inlösen- och omvandlingsförbehåll.

Förslaget innebär att det införs en ny § 6 i bolagsordningen med lydelse enligt nedan (innebärande att tidigare §§ 6 – 12 omnumreras till §§ 7 – 13).

Styrelsen föreslår vidare att befintliga aktier härefter ska benämnas stamaktier.

Föreslagen lydelse på ny § 6 i bolagsordningen:

§ 6 Aktieslag m.m.
1.     Aktieslag och röstetalAktierna kan utges i fyra slag: stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje preferensaktie av serie A medför tio (10) röster och varje stamaktie, preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C medför en (1) röst.2.     VinstutdelningBeslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska (i) preferensaktier av serie A jämsides med preferensaktier av serie C medföra företrädesrätt till årlig utdelning framför preferensaktie av serie B och stamaktier och (ii) preferensaktier av serie B medföra företrädesrätt till årlig utdelning framför stamaktier, allt enligt nedan. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.Preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie CFöreträde till utdelning per preferensaktie av serie A och preferensaktie av serie C (”Preferensutdelning A och C”) skai.         från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) som infaller närmast efter det att preferensaktierna registrerats hos Bolagsverket till och med utbetalningstillfället som infaller närmast efter avstämningsdagen den 26 juni 2024 uppgå till 0,5 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,125 kronor; ochii.         från och med dagen efter utbetalningstillfället som infaller närmast efter avstämningsdagen den 26 juni 2024 och för tiden därefter uppgå till en (1) krona per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,25 kronor.Utbetalning av Preferensutdelning A och C ska göras kvartalsvis i kronor. Den första avstämningsdagen ska vara den 26 juni 2019 och därefter den 26 september, 26 december, 26 mars och 26 juni varje år. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av Preferensutdelning A och C ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.Om ingen Preferensutdelning A och Clämnas och utbetalas, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelning A och C lämnats och utbetalats, ska preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie C, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning A och C erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje sådan preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp A och C”), vilket även ska innefatta eventuellt Innestående Belopp A och C beträffande sådana preferensaktier av serie A som omvandlats till preferensaktier av serie C. Innestående Belopp A och C ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 11 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning A och C skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon Preferensutdelning A och C alls).Preferensaktier av serie B Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska, under förutsättning att preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie C erhållit full Preferensutdelning A och C, inklusive eventuellt Innestående Belopp A och C enligt ovan, preferensaktier av serie B erhålla utdelning enligt nedan.Företräde till utdelning per preferensaktie av serie B (”Preferensutdelning B”) skai.         från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) som infaller närmast efter det att preferensaktien registrerats hos Bolagsverket till och med utbetalningstillfället som infaller närmast efter avstämningsdagen den 26 juni 2024 uppgå till 0,5 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,125 kronor; ochii.         från och med dagen efter utbetalningstillfället som infaller närmast efter avstämningsdagen den 26 juni 2024 och för tiden därefter uppgå till en (1) krona per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,25 kronor.Utbetalning av Preferensutdelning B ska göras kvartalsvis. Den första avstämningsdagen ska vara den 26 juni 2019 och därefter den 26 september, 26 december, 26 mars och 26 juni varje år. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av Preferensutdelning B ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.Om ingen Preferensutdelning B lämnas och utbetalas, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelning B lämnats och utbetalats, ska preferensaktier av serie B medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning B erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje sådan preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp B”), vilket även ska innefatta eventuellt Innestående Belopp A och C beträffande sådana preferensaktier av serie A som omvandlats till preferensaktier av serie B. Innestående Belopp B ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 11 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning B skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon Preferensutdelning B alls).Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska, under förutsättning att preferensaktier av serie B erhållit full Preferensutdelning B, inklusive eventuellt Innestående Belopp B enligt ovan, stamaktier erhålla resterande utdelningsbart belopp.3.     Inlösen av preferensaktierMinskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga av preferensaktierna av serie A, preferensaktierna av serie B och/eller preferensaktierna av serie C efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C som ska inlösas. Om beslut godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C kan dock styrelsen besluta om vilka preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och/eller preferensaktier av serie C som ska inlösas.Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A, preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C ska vara ett belopp motsvarande (i) 5 kronor jämte (ii) för preferensaktie av serie A och preferensaktie av serie C eventuell upplupen del av Preferensutdelning A och C och för preferensaktie av serie B eventuell upplupen del av Preferensutdelning B jämte (iii) för preferensaktie av serie A och preferensaktie av serie C eventuellt Innestående Belopp A och C och för preferensaktie av serie B eventuellt Innestående Belopp B, i samtliga fall uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkt 2 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A, preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med ”upplupen del av Preferensutdelning A och C” och ”upplupen del av Preferensutdelning B” avses Preferensutdelning A och C respektive Preferensutdelning B för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning påpreferensaktie av serie A, preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

Ägare av preferensaktie av serie A, preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C som inlösts, ska vara skyldig att inom tre månader från erhållandet av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

4.     Omvandling av preferensaktier

Preferensaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till preferensaktier av serie C. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier av serie A som ska omvandlas till preferensaktier av serie C samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Om bolaget under perioden från och med den 12 april 2019 till och med den 31 augusti 2020, genom en eller flera nyemissioner av stamaktier mot kontant betalning, har tillförts totalt minst 50 miljoner kronor, ska preferensaktier av serie A genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till preferensaktier av serie C. För det fall inte samtliga preferensaktier av serie A ska omvandlas, ska fördelningen av vilka preferensaktier av serie A som ska omvandlas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som varje preferensaktieägare äger. Styrelsen ska genast efter beslut härom anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandling är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

5.     Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska (i) preferensaktier av serie A jämsides med preferensaktier av serie C, i enlighet med principerna i punkt 2 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier och preferensaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie A och preferensaktie av serie C uppgående till 5 kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning A och C samt därtill eventuellt Innestående Belopp A och C och (ii) preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkt 2 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier (men efter preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie C) att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per uppgående till 5 kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innestående Belopp B. Därefter ska utskiftning ske till innehavare av stamaktier. Preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

6.     Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och/eller preferensaktier av serie C ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som sådan preferensaktie berättigar till enligt punkterna 2-4 i denna § 6 omräknas för att återspegla denna förändring.

7.     Företrädesrätt

Vid nyemission avstamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C, som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid nyemission av endast stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B eller preferensaktier av serie C, som inte sker mot betalning med apportegendom, och där inte samtliga aktieslag emitteras enligt ovan, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger (oavsett aktieslag) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Punkt 8 – Emissionsbemyndigande för preferensaktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill kommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 12 600 000 preferensaktier av serie A i Bolaget.Teckningskursen i emission ska uppgå till 5 kronor per preferensaktie av serie A. Betalning för tecknade preferensaktier av serie A får erläggas kontant och/eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emission ska kunna ske till innehavare av Bolagets obligationslån för att kvitta del av obligationsfordran på Bolaget mot preferensaktier av serie A, i enlighet med Rekapitaliseringsplanen med syfte att återställa kapitalet i Bolaget. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 9 – Bemyndigande för upptagande av vinstandelslån

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill kommande årsstämma, fatta beslut om upptagande av lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen från innehavare av Bolagets obligationslån mot utgivande av ett eller flera vinstandelsbevis. Sådana vinstandelslån får sammantaget uppgå till högst 63 000 000 kronor. Vinstandelsbevis ska inte medföra rätt till konvertering till aktier i Bolaget. Skälet till förslaget är att möjliggöra för sådana innehavare av Bolagets obligationslån som inte kan ta emot preferensaktier av serie A, i den emission som avses beslutas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigandet under punkt 8 på dagordningen för extra bolagsstämman den 1 mars 2019, att istället ta emot vinstandelsbevis.

Punkt 10 – Riktad nyemission av stamaktier till långivare

Styrelsen för Bolaget (med undantag för Bertil Rydevik som inte deltagit i behandlingen av förslaget) föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission av stamaktier med betalning genom kvittning i enlighet med följande villkor.

 1. Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 1 905 411,20 kronor genom nyemission av högst 2 381 764 stamaktier.
 2. Rätt att teckna de nya stamaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bertil Rydevik (aktieägare och styrelseledamot i Bolaget). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av Rekapitaliseringsplanen med syfte att återställa kapitalet i Bolaget och att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning.
 3. Teckningskursen uppgår till 4,25 kronor per stamaktie. Teckningskursen har bedömts motsvara marknadsvärdet på Bolagets aktie.
 4. Teckning av de nya stamaktierna ska ske senast den 25 mars 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 5. Betalning för tecknade stamaktier ska ske genom kvittning i samband med teckning av lånefordran på Bolaget och/eller genom kontant betalning senast den 25 mars 2019. Styrelsen ska ha rätt att medge kvittning i efterhand i enlighet med 13 kap 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.
 6. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen.
 7. De nya stamaktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Emissionsbeslutets genomförande är villkorat av att (i) den bolagsordning som föreslås under punkt 7 på dagordningen för extra bolagsstämman den 1 mars 2019 registreras och (ii) innehavare av Bolagets obligationslån med erforderlig majoritet har godkänt Bolagets begäran enligt det skriftliga förfarande om ändring av obligationsvillkor m m som initierats av Bolaget som en del av Rekapitaliseringsplanen, innefattande att uppställda villkor för sådant godkännande har uppfyllts.

Punkt 11 – Emissionsbemyndigande för aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill kommande årsstämma, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie B och/eller preferensaktier av serie C i Bolaget. Betalning för tecknade aktier får erläggas kontant, genom apport, genom kvittning eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälet till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att kunna genomföra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.  Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, får vidta de smärre justeringar i beslutet som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7 och 8 samt 11 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 10 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 11 763 125 aktier med en röst vardera.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Riddargatan 23 i Stockholm, och på Bolagets hemsida,www.byggabostader.se, senast två veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i januari 2019
CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)
Styrelsen