Bolagsstämma

Hem/Investerare/Bolagsstämma
Bolagsstämma 2017-10-19T09:41:28+00:00
Kallelse
     
Fullmaktsformulär
     
Årsredovisning 2016

Kallelse till årsstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB

Aktieägarna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org. nr 556776–5762, kallas till årsstämma fredagen den 19 maj 2017 kl. 14.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 13.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 13 maj 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 12 maj 2017), och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 15 maj 2017.

Anmälan kan göras skriftligen till CHR Bygga Bostäder Holding AB, Box 3413, 103 68 Stockholm, eller via epost till anmalan@byggabostader.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 12 maj 2017 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns här↓

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
 12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Beslut om antalet revisorer.
 15. Beslut om arvode till revisorer.
 16. Val av revisorer.
 17. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
 19. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 17 – Ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier

a) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra uppdelningen av bolagets aktier under punkt 17 b) nedan behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 75 000 och högst 300 000 till lägst 11 250 000 och högst 45 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer bolagsordningens § 4 och § 5 få följande lydelser:

4 § Aktiekapital

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.”

5 § Antalet aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 11 250 000 och högst 45 000 000.”

b) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om uppdelning av aktier i bolaget (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i 125 aktier (125:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 11 763 125. Aktiekapitalet kommer oförändrat att uppgå till 9 410 500 kronor.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförandet av uppdelningen av aktierna ska vara den 30 maj 2017.

Beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av bolagets aktier enligt ovan förslag i punkterna 17 a) och b) förutsätter och är beroende av varandra och stämmans beslut i enlighet med dessa punkter ska antas som ett beslut.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller med betalning genom kvittning eller med apportegendom eller eljest genom villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt att bredda ägarkretsen.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 17 och 18 ovan krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Aktier och röster 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 94 105 aktier med en röst vardera.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Riddargatan 23 i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.byggabostader.se, senast tre veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i april 2017
CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)
Styrelsen