Bolagsstyrningen i CHR Bygga Bostäder Holding AB är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Styrelsen för CHR Bygga Bostäder Holding AB har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Styrelsen har inte utsett några särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Styrelsen har gjort bedömningen att frågor avseende revision, risker i redovisningen och intern kontroll respektive riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med hänsyn till Bolagets storlek lämpligast behandlas inom ramen för det normala styrelsearbetet. Dessa frågor behandlas således av styrelsen i sin helhet.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ.

Styrelsen

Styrelsen består av fyra ledamöter. Hadar Cars är styrelsens ordförande.

VD

VD ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Till sin hjälp har VD en ledning.

Ledning

Ledningen utgörs av VD, COO och produktionschef.

Revisor

Fredric Hävrén, auktoriserad revisor och Partner på Ernst & Young Aktiebolag, valdes till revisor på extra stämman 2016.

Bolagsordning

Bolagsordning CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)